Музыка О.Петкуна

Open in new window

Учителям!!!

Опубликовано 11/01/2019, 18:09 автор admin
grafik-provedeniya-kontrolnykh-rabot-uchebnyj-period-3-chetvert-2018-2019-uchebnogo-goda Iступень общего среднего...
1670
Опубликовано 05/04/2018, 22:21 автор admin
grafik-provedeniya-kontrolnykh-rabot-uchebnyj-period-4-chetvert-2017-2018uchebnogo-goda Iступень общего среднего образования Предмет 2 3 4...
4970

У нас на сайте:

Сейчас 36 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Вход на сайт

Добро пожаловать на сайт!

Ошибка
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ЗАЦВЕРДЖАНА

Загад Міністра адукацыі

Рэспублікі Беларусь

10.08.2016 № 696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білеты

па вучэбным прадмеце “Гісторыя Беларусі”

для правядзення абавязковага выпускнога экзамену

па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі,

адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі,

у тым ліку для правядзення экзамену ў парадку экстэрнату

 

 

2016/2017 навучальны год

 

 

Тлумачальная запіска

Абавязковы выпускны экзамен па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» праводзіцца з мэтай вызначэння і ацэнкі ўзроўню засваення вучнямі зместу вучэбнага матэрыялу і сфарміраванасці спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці. Пры правядзенні экзамену асаблівую ўвагу трэба звярнуць на авалоданне вучнямі цэласнымі ведамі і комплексам уменняў, якія абумоўлены патрабаваннямі рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу да падрыхтоўкі вучняў па айчыннай гісторыі.

Абавязковы выпускны экзамен праводзіцца па білетах. Экзаменацыйныя білеты распрацаваны асобна для базавага і павышанага ўзроўняў вывучэння ў адпаведнасці з патрабаваннямі вучэбных праграм па гісторыі Беларусі, зацверджаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у 2012, 2015, 2016 гг. На базавым узроўні вывучэння прадмета ацэньваецца сістэмнае засваенне вучнямі важнейшых гістарычных паняццяў і падзей у іх храналагічнай паслядоўнасці з тлумачэннем найбольш сутнасных прычынна-выніковых сувязей паміж імі, веданне вынікаў дзейнасці персаналій і ацэнак спецыялістаў адносна гістарычных фактаў. На павышаным узроўні вывучэння ацэньваецца засваенне вучнямі агульнагістарычных (сацыялагічных, паліталагічных) паняццяў і праблемна-тэарэтычнага зместу вучэбнага матэрыялу (абагуленых характарыстык) з раскрыццём прычынна-выніковых сувязей паміж з’явамі (працэсамі), заканамернасцей (тэндэнцый) грамадскага развіцця, параўнанне розных пунктаў гледжання і аргументацыяй уласнага меркавання.

Першае і другое пытанні прызначаны для выяўлення ведаў і ўменняў вучняў адпаведна па перыядах ад старажытнасці да 1917 г. і з 1917 г. да пачатку ХХІ ст. Пры адказе на першае і другое пытанні асаблівае значэнне надаецца выяўленню тэарэтычных і факталагічных ведаў выпускнікоў аб працэсе і асаблівасцях фарміравання шматнацыянальнага беларускага этнасу і яго культурна-гістарычнай спадчыне, асноўных этапах станаўлення гістарычных форм дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі і беларускай дзяржаўнасці, сродках і выніках пабудовы індустрыяльнага грамадства, укладзе беларускага народа ў Перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне, станаўленні і развіцці суверэннай Рэспублікі Беларусь. 

Трэцяе пытанне арыентавана на праверку сфарміраванасці ў выпускнікоў уменняў параўноўваць гістарычныя факты (працэсы) і тлумачыць (раскрываць) прычынна-выніковыя сувязі паміж імі; суадносіць факты (працэсы) гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі, а таксама гістарычныя падзеі ў Беларусі з грамадска-гістарычным працэсам; раскрываць змест гістарычных паняццяў (тэрмінаў); характарызаваць дзейнасць гістарычных асоб і ўклад дзеячаў навукі (культуры) у яе развіццё, а таксама адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускай літаратуры і мастацтва; аналізаваць змест гістарычных дакументаў; працаваць з гістарычнымі картамі; вызначаць гістарычныя з’явы на падставе статыстычных даных; параўноўваць пункты гледжання ці выказваць (аргументаваць) свой уласны погляд (меркаванне) па праблемах гістарычнага развіцця Беларусі.

Змястоўнае напаўненне трэціх пытанняў у адпаведнасці з іх фармулёўкамі распрацоўваецца настаўнікамі самастойна, пры гэтым змест заданняў канкрэтызуецца па спосабу дзейнасці і храналагічнаму перыяду такім чынам, каб пазбегнуць дубліравання з першымі двума пытаннямі.

На выпускным экзамене па гісторыі Беларусі вучні могуць карыстацца вучэбнымі насценнымі картамі і рэпрадукцыямі мастацкіх твораў, у тым ліку на электроннай аснове (пункт 78 Правілаў правядзення атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаных пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 чэрвеня 2011 г. № 38).

 

Экзаменацыйныя білеты

(базавы ўзровень)

 

Білет 1

1. Жыццё і гаспадарчая дзейнасць першабытных людзей на тэрыторыі Беларусі.

2. Падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. і ўстанаўленне савецкай улады ў Беларусі.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускай літаратуры.

 

Білет 2

1. Рассяленне ўсходнеславянскіх плямён на тэрыторыі Беларусі і жыццё насельніцтва ў VІІІ-ІХ стст.

2. Абвяшчэнне і стварэнне беларускай дзяржаўнасці ў снежні 1917 – ліпені 1920 г.

3. Аналіз зместу гістарычнага дакумента.

 

Білет № 3

1. Полацкае княства ў Х -ХІ стст. Княжацка-вечавы лад.

2. Беларусь ва ўмовах польска-савецкай вайны 1919 – 1920 гг. Вынікі Рыжскага міру.

3. Суаднясенне падзей гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі.

 

Білет № 4

1. Гарады на тэрыторыі Беларусі ў ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.: паходжанне назваў і гаспадарчае жыццё гараджан.

2. БССР у гады новай эканамічнай палітыкі. Удзел у стварэнні СССР. Узбуйненне тэрыторыі.

3. Характарыстыка сацыяльна-эканамічнага (знешнепалітычнага) становішча Беларусі з апорай на гістарычную карту.

 

Білет № 5

1. Развіццё культуры на беларускіх землях у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст. Рэлігійна-асветніцкія дзеячы.

2. Палітыка індустрыялізацыі і калектывізацыі сельскай гаспадаркі ў БССР у другой палове 1920-х – 1930-я гг.

3. Параўнальная характарыстыка падзей гісторыі Беларусі па прапанаваных прыкметах.

 

 

Білет № 6

1. Прычыны і працэс утварэння Вялікага Княства Літоўскага. Паходжанне назвы княства.

2. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у канцы 1920-х – 1930-я гг.

3. Суаднясенне падзеі ў гісторыі Беларусі з грамадска-гістарычным працэсам.

 

Білет № 7

1. Умацаванне вялікакняжацкай улады і дзяржаўны лад Вялікага Княства Літоўскага ў канцы ХІІІ – ХІVст.

2. Становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы (1921 – 1939 гг.).

3. Раскрыццё зместу гістарычных тэрмінаў.

 

Білет № 8

1. Крэўская унія і яе ўплыў на становішча беларускіх зямель.

2. Палітыка беларусізацыі і яе вынікі. Развіццё навукі і адукацыі, літаратуры і мастацтва ў 1920-я – 1930-я гг.

3. Тлумачэнне прычынна-выніковых сувязей паміж гістарычнымі фактамі.

 

Білет № 9

1. Барацьба за вялікае княжанне і змены ў дзяржаўным ладзе Вялікага Княства Літоўскага ў ХV -першай палове ХVІ ст. Грунвальдская бітва.

2. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР ва ўмовах пачатку Другой сусветнай вайны.

3. Характарыстыка дзейнасці гістарычнай асобы.

 

Білет № 10

1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ХІV – сярэдзіне ХVІ ст.

2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

3. Параўнальная характарыстыка падзей гісторыі Беларусі па прапанаваных прыкметах.

 

Білет № 11

1. Культура Беларусі ў ХIV -першай палове ХVІ ст. Утварэнне беларускай народнасці. Паходжанне назвы «Белая Русь».

2.  Германскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Палітыка генацыду.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускай літаратуры.

 

Білет № 12

1. Аб’яднанне Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы ў складзе Рэчы Паспалітай: прычыны, умовы, вынікі Люблінскай уніі. Статут ВКЛ 1588 г.

2. Масавая барацьба беларускага народа супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў у гады Вялікай Айчыннай вайны.

3. Аналіз зместу гістарычнага дакумента.

 

Білет № 13

1. Станаўленне фальваркава-паншчыннай сістэмы гаспадарання ў Вялікім Княстве Літоўскім. Гарадское жыццё на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХVІ -ХVІІІ ст.

2. Вызваленне БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Уклад беларускага народа ў Перамогу над нацысцкай Германіяй.

3. Характарыстыка ўклада дзеяча навукі (культуры) у іх развіццё.

 

Білет № 14

1. Берасцейская царкоўная унія 1596 г. Рэфармацыя і Контррэфармацыя, распаўсюджванне ўніяцтва на тэрыторыі Беларусі.

2. БССР у 1945 – 1953 гг.: пасляваеннае аднаўленне. Удзел БССР у заснаванні ААН.

3. Раскрыццё зместу гістарычных тэрмінаў.

 

Білет № 15

1. Культура Беларусі ў другой палове ХVІ -першай палове ХVІІ ст.

2. БССР у другой палове 1950-х – першай палове 1960-х гг. Змены ў грамадска-палітычным жыцці, фарміраванне прамысловага і сельскагаспадарчага комплексаў.

3. Суаднясенне падзей гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі.

 

Білет № 16

1. Культура Беларусі ў другой палове ХVІІ -ХVІІІ ст.

2. БССР у другой палове 1960-х – першай палове 1980-х гг.: характэрныя рысы грамадска-палітычнага і сацыяльна-эканамічнага становішча.

3. Характарыстыка сацыяльна-эканамічнага (знешнепалітычнага) становішча Беларусі з апорай на гістарычную карту.

 

Білет № 17

1. Падзелы Рэчы Паспалітай і іх уплыў на становішча беларускіх зямель. Паўстанне 1794 г. і яго падзеі ў Беларусі.

2. БССР у другой палове 1980-х гг. Вынікі рэфармавання савецкай грамадска-палітычнай сістэмы. Ажыццяўленне курса на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускага мастацтва.

 

Білет № 18

1. Палітыка царскага ўрада ў Беларусі ўканцы ХVІІІ – пачатку ХІХ ст.Беларусь у час Айчыннай вайны 1812 г. Полацкі царкоўны сабор 1839 г.

2. Развіццё навукі і адукацыі, літаратуры і мастацтва ў БССР у другой палове 1950-х – 1980-я гг.

3. Суаднясенне падзеі ў гісторыі Беларусі з грамадска-гістарычным працэсам.

 

Білет № 19

1. Беларусь у першай палове ХІХ ст.: грамадска-палітычнае становішча і сацыяльна-эканамічнае развіццё.

2. Станаўленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь у першай палове 1990-х гг.

3. Характарыстыка ўкладу дзеяча навукі (культуры) у іх развіццё.

 

Білет № 20

1. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Узнікненне беларусазнаўства.

2. Грамадска-палітычнае жыццё ў Рэспубліцы Беларусь у другой палове       90-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст.

3. Аналіз гістарычных фактаў на падставе статыстычных даных.

 

Білет № 21

1. Паўстанне 1863 – 1864 гг. і грамадска-палітычнае становішча ў Беларусі.

2. Асноўныя напрамкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускага мастацтва.

 

Білет № 22

1. Падзеі рэвалюцый 1905 -1907 гг. і Лютаўскай 1917 г. у Беларусі.

2. Міжнароднае становішча і знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь.

3. Параўнанне пунктаў гледжання на адзін і той жа гістарычны факт.

 

Білет № 23

1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове ХІХ -пачатку ХХ ст.

2. Развіццё навукі і адукацыі, літаратуры і мастацтва ў Рэспубліцы Беларусь.

3. Характарыстыка дзейнасці гістарычнай асобы.

 

Білет № 24

1. Культура Беларусі ў 60-я гг. ХІХ -пачатку ХХ ст. Умовы і асаблівасці фарміравання беларускай нацыі.

2. Алімпійскія дасягненні спартсменаў Рэспублікі Беларусь.

3. Тлумачэнне прычынна-выніковых сувязей паміж гістарычнымі фактамі.

 

Білет № 25

1. Падзеі Першай сусветнай вайны на беларускіх землях.

2.  Ушанаванне памяці аб гістарычных асобах і дзеячах культуры Беларусі ў Рэспубліцы Беларусь.

3. Аналіз гістарычных фактаў на падставе статыстычных даных.

 

Экзаменацыйныя білеты

(павышаны ўзровень)

 

Білет 1

1. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі: перыядызацыя, матэрыяльная і духоўная культура.

2. Беларусь у час Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г.: сацыяльна-эканамічная і палітычная сітуацыя, вынікі пераўтварэнняў.

3. Характарыстыка падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускай літаратуры.

 

Білет 2

1. Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Беларусі: рассяленне, грамадскія і гаспадарчыя адносіны ў V-ІХ стст.

2. Абвяшчэнне і стварэнне беларускай дзяржаўнасці ў снежні 1917 – ліпені 1920 г.: напрамкі ў беларускім нацыянальным руху і асаблівасці афармлення савецкай формы дзяржаўнасці.

3. Аналіз зместу гістарычнага дакумента.

 

Білет № 3

1. Дзяржаўнасць усходніх славян. Княствы на тэрыторыі Беларусі.

2. Беларусь ва ўмовах германскай акупацыі і польска-савецкай вайны    1919 –1920 гг. Вынікі для Беларусі Брэсцкага і Рыжскага мірных дагавораў.

3. Суаднясенне працэсаў у гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі.

 

Білет № 4

1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ІХ -сярэдзіне ХІІІ ст.

2. БССР у гады новай эканамічнай палітыкі: асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і грамадска-палітычнага становішча. Удзел БССР у стварэнні Савецкага Саюза.

3. Характарыстыка сацыяльна-эканамічнага (геапалітычнага) становішча Беларусі з апорай на гістарычную карту.

 

Білет № 5

1. Прыняцце і распаўсюджванне хрысціянства на беларускіх землях у      ІХ - сярэдзіне ХІІІ ст.

2. Індустрыялізацыя і калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР: прычыны, асаблівасці ажыццяўлення, вынікі мадэрнізацыі.

3. Параўнальная характарыстыка працэсаў гісторыі Беларусі па самастойна вызначаных прыкметах.

 

 

Білет № 6

1. Працэс утварэння Вялікага Княства Літоўскага: перадумовы і прычыны, шляхі ўключэння беларускіх зямель у яго склад.

2. Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР у канцы 1920-х – 1930-я гг.

3. Суаднясенне падзей у гісторыі Беларусі з грамадска-гістарычным працэсам.

 

Білет № 7

1. Дзяржаўны лад Вялікага Княства Літоўскага ў сярэдзіне ХІІІ – ХІVст.

2. Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы: палітычная і сацыяльна-эканамічная сітуацыя, стан культуры.

3. Раскрыццё зместу гістарычных паняццяў.

 

Білет № 8

1. Збліжэнне Вялікага Княства Літоўскага з Польшчай. Крэўская унія 1385 г.: прычыны, умовы і наступствы.

2. Палітыка беларусізацыі і развіццё культуры ў 1920-я – 1930-я гг.: асноўныя дасягненні і адлюстраванне сацыялістычнага будаўніцтва.

3. Раскрыццё прычынна-выніковых сувязей паміж гістарычнымі працэсамі.

 

Білет № 9

1. Змены ў дзяржаўным ладзе Вялікага Княства Літоўскага ў ХV -першай палове ХVІ ст. Грунвальдская бітва.

2. Пачатак Другой сусветнай вайны і ўз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР: прычыны і гістарычныя ўрокі.

3. Характарыстыка дзейнасці гістарычнай асобы.

 

Білет № 10

1. Гаспадарчае развіццё і сацыяльныя адносіны ў Вялікім Княстве Літоўскім у ХІV -сярэдзіне ХVІ ст.

2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі і іх стратэгічнае значэнне.

3. Параўнальная характарыстыка працэсаў у гісторыі Беларусі па самастойна вызначаных прыкметах.

 

Білет № 11

1. Культура Беларусі ў ХIV- першай палове ХVІ ст. Асаблівасці фарміравання беларускай народнасці.

2. Германскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Дзейнасць беларускіх калабарантаў.

3. Характарыстыка падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускай літаратуры.

 

Білет № 12

1. Утварэнне Рэчы Паспалітай і становішча Вялікага Княства Літоўскага ў яе палітычнай сістэме.

2. Разгортванне масавай барацьбы беларускага народа супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў у гады Вялікай Айчыннай вайны: формы, метады, асаблівасці супраціўлення.

3. Аналіз зместу гістарычнага дакумента.

 

Білет № 13

1. Сельская гаспадарка і гарадское жыццё ў Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове ХVІ -ХVІІІ ст. Валочная памера. Развіццё мануфактурнай вытворчасці. Магнацкае прадпрымальніцтва.

2. Вызваленне БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў: стратэгічны план і тактыка дзеянняў. Уклад беларускага народа ў Перамогу над нацысцкай Германіяй. Вынікі і ўрокі Вялікай Айчыннай вайны.

3. Характарыстыка ўклада дзеяча навукі (культуры) у іх развіццё.

 

Білет № 14

1. Царква і рэлігія на тэрыторыі Беларусі ў ХVІ -першай палове ХVІІ ст. Рэфармацыя і Контррэфармацыя. Распаўсюджванне ўніяцтва.

2. Грамадска-палітычнае жыцце, сацыяльна-эканамічнае развіццё, стан культуры ў БССР у 1945 – 1953 гг. Удзел БССР у заснаванні ААН.

3. Раскрыццё зместу гістарычных паняццяў.

 

Білет № 15

1. Культура Беларусі ў другой палове ХVІ-першай палове ХVІІ ст. Пашырэнне ўплыву Адраджэння.

2. БССР у другой палове 1950-х – першай палове 1960-х гг.: грамадска-палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіцце.

3. Суаднясенне працэсаў у гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі.

 

Білет № 16

1. Культура Беларусі ў другой палове ХVІІ -ХVІІІ ст. Уплыў Асветніцтва.

2. БССР у другой палове 1960-х – першай палове 1980-х гг.: грамадска-палітычнае і сацыяльна-эканамічнае становішча.

3. Характарыстыка сацыяльна-эканамічнага (геапалітычнага) становішча Беларусі з апорай на гістарычную карту.

 

Білет № 17

1. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і яе падзелы.

2. БССР у другой палове 1980-х гг.: змены ў грамадска-палітычным жыцці і сацыяльна-эканамічным становішчы. Вынікі рэфармавання.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускага мастацтва.

 

Білет № 18

1. Беларускія землі пасля ўваходжання ў склад Расійскай імперыі: грамадска-палітычнае, саслоўнае, канфесійнае, сацыяльна-эканамічнае становішча.

2. Развіццё навукі і адукацыі, літаратуры і мастацтва БССР у другой палове 1950 -х – 1980-я гг.: уклад у фарміраванне індустрыяльнага грамадства, адлюстраванне нацыянальна-культурных асаблівасцей і гістарычнага мінулага.

3. Суаднясенне падзей ў гісторыі Беларусі з грамадска-гістарычным працэсам.

 

Білет № 19

1. Беларусь у першай палове ХІХ ст. Грамадска-палітычныя рухі. Вынікі рэфармавання сельскай гаспадаркі. Пачатак прамысловага перавароту.

2. Абвяшчэнне і станаўленне Рэспублікі Беларусь у першай палове          1990-х гг.: прававое афармленне дзяржаўнага суверэнітэту.

3. Характарыстыка ўклада дзеяча навукі (культуры) у іх развіццё.

 

Білет № 20

1. Адукацыя і навука, літаратура і мастацтваБеларусі ў першай палове ХІХ ст.

2. Грамадска-палітычнае жыцце ў Рэспубліцы Беларусь у другой палове         90-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст.: асновы дзяржаўнага ладу і выбармадэлі кіравання.

3. Аналіз грамадска-гістарычнай (сацыяльна-эканамічнай) з’явы на падставе статыстычных даных.

 

Білет № 21

1. Грамадска-палітычныя рухі ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

2. Асноўныя напрамкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь: распрацоўка і рэалізацыя беларускай мадэлі.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускага мастацтва.

 

Білет № 22

1. Падзеі расійскіх буржуазна-дэмакратычных рэвалюцый у Беларусі. Беларускі нацыянальны рух.

2. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь: прынцыпы і шматвектарны характар.

3. Выказванне аргументаванага пункту гледжання на адну з праблем гістарычнага развіцця Беларусі.

 

Білет № 23

1. Развіццё капіталістычных адносін у сельскай гаспадарцы і прамысловасці Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.

2. Развіццё навукі, адукацыі, культуры ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь: асноўныя дасягненні.

3. Характарыстыка дзейнасці гістарычнай асобы.

 

Білет № 24

1. Развіццё адукацыі і навукі, літаратуры і мастацтва Беларусі ў 60-я гг. ХІХ -пачатку ХХ ст. Пачатак працэсу фарміравання беларускай нацыі.

2. Дасягненні беларускага савецкага і сучаснага алімпійскага спорту.

3. Раскрыццё прычынна-выніковых сувязей паміж гістарычнымі працэсамі.

 

Білет № 25

1. Становішча Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны.

2. Захаванне гістарычнай памяці ў Рэспубліцы Беларусь.

3. Аналіз грамадска-гістарычнай (сацыяльна-эканамічнай) з’явы на падставе статыстычных даных.

 

 

Поиск по сайту

Робототехника у нас

Последнее на сайте

Опубликовано 23/03/2019, 12:04 автор admin
sportivnyj-prazdnik 16.03.2019 г. совместно с Дзержинским районным центром туризма и краеведения на базе нашей школы был проведён спортивный праздник «Нас вызывает...
80
Опубликовано 23/03/2019, 12:02 автор admin
vesennie-kanikuly-2019 Любой школьник ждёт весенние каникулы с нетерпением! А чтобы провести их пользой школа предлагает посетить различные мероприятия, которые...
200
Опубликовано 23/03/2019, 11:54 автор admin
pamyat-khatyni 22 марта все вспоминают о трагических событиях 1943 года. 76 лет назад немецко-фашистские оккупанты сожгли вместе с жителями деревню Хатынь. Учащиеся 8...
40
Опубликовано 23/03/2019, 11:52 автор admin
aktsiya-mezhdunarodnyj-den-lesa Каждый год 21 марта по решению Генеральной Ассамблеи ООН проводится Международный день лесов. Это прекрасный повод рассказать, как важны леса для...
50
Опубликовано 20/03/2019, 14:07 автор admin
23-marta-2019-goda
200

Нас посетили:

000000
Сегодня
Вчера
Эта неделя
Прошлая неделя
Этот месяц
Прошлый месяц
Вся статистика
0
0
0
0
0
0

Ваш IP: 192.168.221.196
Сейчас: 2019-03-26 04:20:10
счетчик joomla

Нас посетили

Flag Counter

Наш адрес: 222731 Минская область, Дзержинский р-н, Станьково,ул.Парковая, д.8. телефон: 8-017-16-3-33-31, 8-017-16-3-33-36 Адрес эл. почты: stankovo@schoolnet.by stschool@tut.by